mapa | kontakt | početna |

ILIRIKA Dynamic

Investicioni fondovi | Otvoreni fond rasta vrednosti imovine

Ilirika DZU a.d. Beograd, društvo za upravljanje investicionim fondovima | Ilirika DZU a.d. Beograd, društvo za upravljanje investicionim fondovima web


Ned, 31/10/2021

427.27

Promena

-0.13

Adresa
Knez Mihailova 11-15/V 11000 Beograd
Kontakt
Tel: +381 11 330 1000
Fax: +381 11 330 1050
Uporedi sa:


Normalizovane vrednosti
Realne vrednosti

Promene

Period Promena (%)
1 dan -0.13
1 nedelja +0.53
1 mesec +2.98
3 meseca +0.57
6 meseci +4.55
1 godina +11.12
od osnivanja -57.27
+2021 +11.12
+2019 +17.87
+2018 -9.36
+2017 +0.59
+2016 +6.39
+2015 -.--
+2014 +8.59
+2013 +8.60
+2012 -8.91
+2011 -10.98
+2010 -4.62
+2009 -20.26
+2008 -53.76

Osnovni podaci

Tip Investicioni fondovi
Vrsta Otvoreni fond rasta vrednosti imovine
Početak rada Uto, 29/01/2008
Starost fonda 5955 dana
Naknade
Min. ulog Jedna IJ + naknade
Ulazna do 3.2%
Izlazna
Upravljačka 3.6525%

Investicioni cilj

Osnovni cilj je da se dobro strukturiranom imovinom fonda i profesionalnim upravljanjem fondom postigne visoka stopa prinosa, visok rast vrednosti neto imovine i investicione jedinice.

Vrednost imovine fonda će se povećavati kapitalnim dobicima, dividendama, kamatama i drugim vrstama prihoda. „Ilirika Dynamic” otvoreni fond rasta vrednosti imovine namenjen je fizičkim, pravnim, domaćim i stranim licima, odnosno svima onima kojima je u interesu prihvatanje višeg nivoa rizika i postizanje diversifikacije portfolija, u skladu sa odredbama Zakona o investicionim fondovima.

Merilo za ocenjivanje uspeha fonda je rast neto vrednosti investicione jedinice „Ilirika Dynamic” fonda i poređenje tog uspeha sa rastom vrednosti investicionih jedinica ostalih fondova rasta vrednosti imovine na srpskom tržištu, kao i kretanjem indeksa na Beogradskoj i drugim berzama.

Investiciona politika

Investiciona politika fonda opredeljuje tip hartija, sektore i regiju investiranja, a uz to i njihovu alokaciju u skladu sa merama rizika. Investicione odluke se donose na osnovu fundamentalnih i tehničkih analiza kao i analiza likvidnosti, rizika pojedinačnih hartija od vrednosti i celokupnog portfolija.

Pre donošenja investicione odluke vrši se simulacija uticaja kupovine na ukupan fond radi proveravanja ograničenja investiranja. Nakon izvršenih simulacija utvrđuje se investiciona odluka po veličini i strategiji ulaganja. Investicioni odbor redovno razmatra ciljeve ulaganja, sprovođenje investicione strategije fonda u skladu sa Zakonom i Pravilnikom o investicionim fondovima, Pravilnikom o uslovima za obavljanje delatnosti društva za upravljanje investicionim fondovima, i odlukama Narodne banke Srbije, i ukoliko je potrebno, blagovremeno vrši izmene.

Načela investiranja „Ilirika Dynamic” fonda su načelo sigurnosti, načelo diversifikacije portfolija, načelo održavanja likvidnosti, i ostala načela u funkciji disperzije rizika. „Ilirika DZU“ a.d. Beograd društvo za upravljanje investicionim fondovima nastojaće da upravljanjem sredstvima fonda članovima „IlirikaDynamic” fonda obezbedi dugoročnu sigurnost i optimalni rast u odnosu na preuzeti rizik.

Portfolio menadžer

OBAVEŠTENJE

Od 1.avgusta 2014.godine posao portfolio menadžera umesto Ivana Jovanovića obavljaće Aleksandra Pajić, broj dozvole 5/0-27-4352/4-11.

Dokumenta

Formulari