mapa | kontakt | početna |

ILIRIKA Cash Euro

Investicioni fondovi | Otvoreni fond očuvanja vrednosti imovine

Ilirika DZU a.d. Beograd, društvo za upravljanje investicionim fondovima | Ilirika DZU a.d. Beograd, društvo za upravljanje investicionim fondovima web


Čet, 05/08/2021

1295.79

Promena

0.00

Adresa
Knez Mihailova 11-15/V 11000 Beograd
Kontakt
Tel: +381 11 330 1000
Fax: +381 11 330 1050
Uporedi sa:


Normalizovane vrednosti
Realne vrednosti

Promene

Period Promena (%)
1 dan 0.00
1 nedelja 0.00
1 mesec 0.00
3 meseca -0.26
6 meseci +5.01
1 godina +5.01
od osnivanja +29.58
+2021 +5.01
+2019 -5.53
+2018 +0.25
+2017 -3.63
+2016 +2.41
+2015 +1.98
+2014 +6.90
+2013 +2.55
+2012 +11.27
+2011 +6.19

Osnovni podaci

Tip Investicioni fondovi
Vrsta Otvoreni fond očuvanja vrednosti imovine
Početak rada Čet, 07/04/2011
Starost fonda 4821 dana
Naknade
Min. ulog 1 IJ
Ulazna 0,00- 1,00%
Izlazna 0,00- 1,00%
Upravljačka 0,30% godišnje

Investicioni cilj

Osnovni ciljevi investicione politike otvorenog investicionog fonda Ilirika Cash Euro su:

  • siguran plasman prikupljenihsredstva u novčane depozite i dužničke hartije od vrednosti čiji je emitent Republika Srbija, odnosno Narodna banka Srbije, kao i druge instrumente tržišta novca koji su denominirani u EUR.
  • održavanje visokog stepena likvidnosti uloga članova Fonda, jer su članovima Fonda sredstva svakodnevno dostupna za povlačenje na T+1.
Vrednost neto imovine fonda i vrednost investicione jedinice ćepored dinarske vrednosti, biti izražena u EUR-ima kao dominantnoj valuti ulaganja, prema srednjem kursu NBS.

Investiciona politika

Investiciona politika Ilirika Cash Euro fonda će biti usmerena ka pretežnom ulaganju u instrumente tržišta novca, odnosno novčane depozite, denominirane u EUR, s obzirom da je u pitanju novcani fond, cija je vrednost investicione jedinice izražena u EUR.

Investiciona politika predstavlja skup različitih investicionih, ekonomskih, administrativnih odluka i mera koje Društvo preduzima u cilju povećanja ukupnog prinosa u korist članova Fonda.

Fond će voditi aktivnu politiku investiranja i upravljanja portfoliom u skladu sa investicionim ciljem i politikom, pridržavajući se sledećih načela investiranja:

  1. načela sigurnosti imovine fonda;
  2. načela diversifikacije portfolija;
  3. načela održavanja odgovarajuće likvidnosti;
  4. načela kontrole i smanjenja rizika.

Portfolio menadžer

OBAVEŠTENJE

Od 1.avgusta 2014.godine posao portfolio menadžera umesto Ivana Jovanovića obavljaće Aleksandra Pajić, broj dozvole 5/0-27-4352/4-11.

Dokumenta

Formulari