Prospekt

Prospekt i skraćeni prospekt otvorenog investicionog fonda Raiffeisen CASH usvojeni su odlukom Direktora Društva br. 103/09-OD od 23.12.2009. godine. Odluku možete naći ovde.

Prospekt i Skraćeni prospekt Fonda su izmenjeni:

1. Odlukom o izmenama i dopunama Prospekta i Skraćenog Prospekta otvorenog investicionog fonda Raiffeisen CASH br. 69/10-OD od 22.04.2010.godine (za koju je Komisija za hartije od vrednosti dala saglasnost Rešenjem br. 5/0-38-2061/4-10 dana 20.05.2010.godine). Odluku možete naći ovde

2.  Odlukom o izmenama i dopunama Prospekta i Skraćenog Prospekta otvorenog investicionog fonda Raiffeisen CASH br. 83/10-OD od 25.08.2010.godine (za koju je Komisija za hartije od vrednosti dala saglasnost Rešenjem br. 5/0-38-3848/4-10 dana 23.09.2010.godine). Odluku možete naći ovde

3.   Odlukom o izmenama i dopunama Prospekta i Skraćenog Prospekta otvorenog investicionog fonda Raiffeisen CASH br. 47-1/11-OD od 28.03.2011.godine  (za koju je Komisija za hartije od vrednosti dala saglasnost Rešenjem br. 5/0-38-1358/4-11 dana 28.04.2011.godine). Odluku možete naći ovde

4.  Odlukom o usvajanju Prospekta i Skraćenog Prospekta otvorenog investicionog fonda Raiffeisen CASH br. 14/12-OD od 30.03.2012.godine  (za koju je Komisija za hartije od vrednosti dala saglasnost Rešenjem br. 5/0-38-777/4-12 dana 12.04.2012.godine). Odluku možete naći ovde

Prospekt mart 2011

Skraćeni prospekt mart 2011

 
 
Raiffeisen INVEST a.d. Beograd Bulevar Zorana Đinđića 64a Novi Beograd Srbija ; Telefon Društva +381 11 220 7777 ; Call Centar +381 11 3202 100